×

Wij hechten groot belang aan je privacy en aan het veilig verwerken van je persoonsgegevens. Conform de Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met je persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Verantwoordelijken

De vzw Organisatie Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens.

In het ziekenhuis is er een lokale Data Protection Officer (DPO), die gemakkelijk te contacteren is via het volgend e-mailadres: gdpr.alexgrimbergen@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be.

De lokale DPO en/of de directie van het ziekenhuis kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de centrale DPO van de vzw (DPO@broedersvanliefde.be).

 

1.    Cliënten – patiënten – bewoners

 

Verwerkingsdoeleinden

Het ziekenhuis verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         Patiëntenzorg (behandeling, medicatie, doorverwijzing…)

·         Nazorg

·         Informatie inwinnen en geven vóór een eventuele opname

·         Patiëntveiligheid

·         Patiëntenadministratie en -facturatie

·         Wetenschappelijk onderzoek

·         Kwaliteit van de zorg behouden of verhogen

·         Klachtenbehandeling

·         Logistiek beheer

 

Verwerkte gegevens

Om bovenstaande doelen te bereiken verwerken wij de volgende gegevens:

·           identificatiegegevens (zoals voornaam en naam, een pasfoto, het rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats);

·           persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, nationaliteit);

·           contactgegevens (zoals telefoonnummer(s), adresgegevens, emailadres);

·           contactgegevens van doorverwijzers;

·           gezondheidsgegevens;

·           gegevens over de behandeling en de zorg (zoals medicatie, therapieën);

·           sociale gegevens (bijvoorbeeld contactgegevens van de partner, gezinssamenstelling);

·           financiële en administratieve gegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer);

·           levensbeschouwing of religie, als jij dat aan ons meedeelt;

·           voedingsgewoonten, als jij die aan ons meedeelt;

·           in specifieke gevallen van zorg kan de verwerking van andere gegevens noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld camerabeelden) of door de wet opgelegd zijn (bijvoorbeeld gerechtelijke gegevens bij gedwongen opname).

 

Interne personen

Onderstaande interne personen hebben toegang tot je gegevens die ze nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie:

·           Ons medische en hulpverlenende medewerkers (artsen, apothekers, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijke werkers,…) en eventueel hun secretariaatsmedewerkers

·           Ons administratief personeel

·           Ons keukenpersoneel  om jou de juiste maaltijden te kunnen bezorgen (bijvoorbeeld dieetmaaltijden).

·           Andere medewerkers: Patiëntveiligheidsteam, de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), de pastorale dienst, de ombudsdienst en in geval van technische ondersteuning de dienst informatica.

 

Externe personen of organisaties

Deze personen of organisaties hebben enkel toegang tot die gegevens die ze nodig hebben voor de correcte werking of wettelijke verplichtingen:

·           Artsen die hebben doorverwezen of naar wie je wordt doorverwezen

·           Je ziekenfonds

·           Je verzekeringsmaatschappij, als je daarvoor toestemming geeft

·           Het Riziv

·           Eventueel een externe cateraar die de juiste maaltijden klaar maakt (bijvoorbeeld dieetmaaltijden)

·           De wasserij als je je was aan ons toevertrouwt

·           In sommige gevallen moeten we ook aan een overheidsinstantie die daar een mandaat voor heeft, bepaalde gegevens doorgeven. Zo bestaat er bijvoorbeeld een meldplicht voor sommige infectieziekten (tuberculose, mazelen, malaria,…). Bij een opname in een gerechtelijke context moeten we ook bepaalde gegevens doorgeven aan gerechtelijke instanties.

 

Bewaartermijnen

Medische gegevens van patiënten worden 30 jaar bewaard, dat is de wettelijke verplichte termijn.
Ook voor andere gegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Als de bewaartermijn verstreken is, kunnen we de gegevens verwijderen. Als je zelf vraagt om bepaalde gegevens te verwijderen, dan zullen we dat doen, tenzij de wet dat niet toelaat.

 

Delen van gegevens binnen ons ziekenhuisnetwerk

PZ Sint-Alexius Grimbergen maakt deel uit van het zorgnetwerk SaVHA?!

PZ Sint-Alexius Grimbergen werkt intensief samen met PVT Kraaienberg, mobiele teams SPPiT, Beschut Wonen De Raster en C.A.P.R.

Er werd gekozen om te werken met een interdisciplinair gedeeld dossier om een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening te kunnen bieden. Van zodra uw behandeling, begeleiding of verblijf start bij een van deze partners, hebben de zorgverleners toegang tot uw elektronisch dossier en worden de dossiergegevens automatisch toegankelijk gemaakt. Er moet uitdrukkelijk sprake zijn van een therapeutische relatie en de toegang tot uw gegevens kan enkel zolang de betrokkenheid bij uw behandeling of begeleiding duurt.

Alle medewerkers zijn gebonden aan een strikt beroepsgeheim.

U kan uw behandelende zorgverleners de toegang tot uw dossier niet ontzeggen, omdat het dossier een noodzakelijk onderdeel is van een multidisciplinaire, veilige en kwaliteitsvolle behandeling of begeleiding.

 

Rechten inzake privacy uitoefenen

Je kan je steeds op onderstaande rechten beroepen:

·           recht op informatie: je mag vragen welke gegevens van jou er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom het ziekenhuis die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;

·           recht op inzage: je mag steeds de gegevens die het ziekenhuis van je heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;

·           recht op verbetering: indien je fouten in je gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen aan je gegevens;

·           recht op gegevenswissing: je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor het ziekenhuis, permanent en volledig verwijderd worden; in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij medische gegevens) verbiedt de wet een wissing;

·           recht op beperking van de verwerking: indien je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;

·           recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen naar bijvoorbeeld een ander ziekenhuis, dan faciliteert het ziekenhuis dit;

·           recht van bezwaar: indien je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van je verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten;

·           recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer het ziekenhuis algoritmes zou gebruiken om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) jouw gegevens, dan kan je je hiertegen verzetten; momenteel gebruikt het ziekenhuis geen dergelijke geautomatiseerde besluitvorming;

·           recht om je toestemming in te trekken: indien men je voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je te allen tijde kiezen om die toestemming in te trekken;

 

 2.    Sollicitanten

 

Bij sollicitaties verwerken wij persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op aanwerving of om een werfreserve aan te leggen.

Door te solliciteren voor een functie, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en dat deze persoonsgegevens worden bewaard in het kader van werving en selectie. Na afloop  van de selectieprocedure worden de gegevens bewaard voor eventuele toekomstige vacatures die mogelijk aansluiten bij jouw profiel (werfreserve).

Verwerkte gegevens bij sollicitaties

Bij sollicitaties verwerken wij de volgende gegevens:

·           identificatiegegevens (zoals voornaam en naam, een pasfoto, het rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats);

·           persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, nationaliteit);

·           contactgegevens (zoals telefoonnummer(s), adresgegevens, emailadres);

·           sociale gegevens (bijvoorbeeld gezinssamenstelling);

·           financiële en administratieve gegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer);

·           studies, diploma’s en werkervaring

·           rijbewijs en ander bekwaamheidsattesten

·           onze observaties, bevindingen, evaluaties en besluiten

·           alle gegevens die je op je CV of tijdens de sollicitatie meedeelt

·           gegevens die we kregen van referentiepersonen of vorige werkgevers, als je hen tijdens je sollicitatie vermeld hebt

 

Interne personen

Enkel wie een rol heeft bij de behandeling van je sollicitatie zal je persoonsgegevens verwerken. Enkele voorbeelden: de personeelsdienst, de directie en het afdelingshoofd.

 

Externe personen of organisaties

Je sollicitatiegegevens worden niet aan externe personen of organisaties meegedeeld. Daar zijn 2 mogelijke uitzonderingen op:

·         We kunnen je gegevens ter beschikking stellen van een firma die ons bijstaat tijdens het aanwervingsproces. We zullen met deze firma overeenkomen dat ze net zo zorgzaam met je gegevens zullen omgaan als wijzelf.

·         Je kan ons toestemming geven om gegevens aan bepaalde externe personen of organisaties door te geven.

 

Bewaartermijnen

We bewaren je gegevens in geval van sollicitatie tot maximum 6 maanden na de afronding van de sollicitatie en in geval van een werfreserve voor de duur van de werfreserve, tenzij u wordt aangeworven of toelating geeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Rechten inzake privacy uitoefenen

Je hebt recht op inzage, kopie en verbetering van uw gegevens. Je kan uw gegevens laten verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. Daarvoor dien je een verzoek te richten waarin je aangeeft wat je wenst te weten, te verbeteren of verwijderen. In geval van verwijdering wordt uw lopende sollicitatieprocedure stopgezet.

 

Bij de verwerking worden patiënten en sollicitanten niet onderworpen aan enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming zoals ‘profiling’.

 

Voor meer uitleg over hoe je een van deze rechten kan inroepen, gelieve je te richten tot de directie, of tot de (hoofd)arts voor wat betreft medische gegevens. Bij eventuele disputen of twijfel, kan je je ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Haar website is www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

 

Deze privacyverklaring kan op elk moment worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving of aan de gewijzigde praktijk, binnen de grenzen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

 

PZ Sint-Alexius Grimbergen besteedt veel zorg aan zijn website, maar garandeert de juistheid van de informatie niet. De gebruiker van de website dient zich ervan bewust te zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij/zij daarvan tevoren op de hoogte wordt gebracht. PZ Sint-Alexius Grimbergen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Gelieve de organisatie te verwittigen indien je fouten of onvolledigheden vaststelt, zodat deze gegevens zo snel mogelijk worden verbeterd of aangevuld. Contact opnemen met de organisatie kan via info@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be.

De informatie die de website bevat is niet contractueel bindend.

Via onze website van PZ Sint-Alexius Grimbergen wordt gelinkt naar externe websites. De organisatie kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of informatie die op deze websites is opgenomen.

De website, met inbegrip van de teksten, logo’s, documenten, afbeeldingen, is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van PZ Sint-Alexius Grimbergen, of zijn informatieleveranciers. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van PZ Sint-Alexius Grimbergen.