×

Zorgeenheid afhankelijkheid (Erasmus)

Doelgroep

We richten ons op volwassenen die kampen met afhankelijkheid van alcohol en/ of medicatie, of een secundaire drugsproblematiek. 

Individuen met primaire drugsgerelateerde problemen worden doorverwezen naar een gespecialiseerde setting. 

Een vereiste voor behandeling op onze afdeling is volledige onthouding gedurende het verblijf. 

De minimale duur van het verblijf is één maand, maar gemiddeld blijven zorgvragers tussen de twee en drie maanden bij ons. 

In totaal beschikt onze afdeling over 30 bedden

 

Behandeling 

De behandeling richt zich zowel op het stoppen van verslavingsgedrag als op de uitlokkende, onderhoudende en beschermende factoren ervan.

De eerste vier weken van de behandeling omvatten de oriëntatiefase, waarin motivationele gespreksvoering de persoonlijke keuze voor onthouding versterkt. Via het opstellen van bilans identificeren we de sterke punten en uitdagingen van de patiënt. Na deze periode verkennen we de individuele behoeften en stellen we in overleg met de patiënt een behandelplan op. 

Vervolgens gaat de behandeling verder in de ervaringsgerichte groep of de explorerende groep. Beide groepen doorlopen een vergelijkbaar aanbod. In de ervaringsgerichte groep ligt de nadruk op leren door ervaring (doen), terwijl in de explorerende groep de focus meer ligt op leren door zelfreflectie en zelfexploratie. Het uiteindelijke doel is een nuchtere re-integratie in de samenleving.  

Het zorgprogramma omvat zowel individuele als groepsgerichte benaderingen. De groepssessies worden gebruikt als ondersteunend middel, voor zelfexploratie en sociaal leren. 

 

Aanmelding en verloop van de opname

De aanmelding gebeurt bij voorkeur via de opnamecoördinator. 

Een telefonische intake wordt gehouden om de verwachtingen van beide partijen af te stemmen. Na overleg met de psychiater wordt de cliënt of doorverwijzer geïnformeerd over de opnamemogelijkheden. Bij aanvang van de opname krijgt de cliënt een behandelingscontract aangeboden, waarin afspraken worden vastgelegd met betrekking tot nuchterheid en de opvolging ervan gedurende de opnameperiode.

Tijdens de behandeling staat de cliënt centraal, en streven we ernaar familieleden en naasten te betrekken bij de behandeling. Ze worden uitgenodigd voor een gesprek samen met de cliënt. Bovendien hebben ze de mogelijkheid om deel te nemen aan informatieavonden die om de zes weken worden gehouden.

Daarnaast, houden we de behandelende huisarts en/of psychiater op de hoogte via opname– en ontslagrapporten.

 

Nazorg

We streven ernaar voor iedereen een uitgebreid nazorgplan op te stellen. We werken nauw samen met diverse zorgpartners, waaronder zorgeenheid Zeno (dagkliniek), huisartsen, psychiaters, een regionaal Centrum Geestelijke Gezondheid (CGG), CAW's, OCMW's privétherapeuten en het mobiele team. Bovendien zijn we actief betrokken bij zorgoverleg om de best mogelijke ondersteuning te bieden. 

Om de terugkeer naar de thuissituatie soepel te laten verlopen, hebben zorgvragers de mogelijkehid om via daghospitalisatie enkele dagen per week deel te nemen aan het therapieprogramma. 

Voor de patiënten die te maken hebben met middelenafhankelijkheid, is er in samenwerking met het initiatief voor beschut wonen, De Raster, ons doorgangshuis Den Eik. Dit biedt een tijdelijke verblijfsmogelijkheid als tussenstap naar zelfstandig wonen. 

Op onze zorgeenheid organiseren we maandelijks een nazorggroep voor zorgvragers die het behandelprogramma hebben afgerond en ervoor kiezen volledig te stoppen met gebruik.