×

PVT (Kraaienberg)

Waarvoor staan we?

 

Het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) is een plek waar mensen met een psychische gevoeligheid wonen en voor wie hierdoor zelfstandig wonen momenteel niet haalbaar is gebleken. PVT biedt een 24 uurs omkadering.

De structuur van het gebouw van het PVT geeft ons de mogelijkheid om ons zorgaanbod te diversifiëren.

Vanuit de grondhoudingen van wederzijds respect, echtheid en gelijkwaardigheid, werken we herstelgericht. We streven op ieders maat naar een betekenisvol bestaan met oog op maximale participatie aan de reguliere samenleving . We willen dit doen vanuit een omgeving die zo veel mogelijk aanleunt bij een gewone woonsituatie.

De bewoners die omwille van hun psychische kwetsbaarheid een grotere, structurerende begeleiding of ondersteuning nodig hebben, verblijven op “Carpe Diem”. De nadruk ligt hier op structuur en op gerichte individuele begeleiding. Voor velen is het samenleven in groep best een uitdaging, vandaar dat hier de nadruk niet zozeer ligt op het samenleven. De bewoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten op de afdeling, met hen wordt ook gekeken naar het vinden van zinvolle dagbesteding , dit om de bewoner te stimuleren om deel te nemen aan het maatschappelijk leven maar ook om de bewoner uit te nodigen zijn of haar sociale rol terug te op te nemen.

De bewoners die minder de structurerende, permanente ondersteuning nodig hebben,  wonen verspreid over de drie verschillende ‘huisjes ‘ binnen het PVT, waar zij per zes bewoners verblijven in één huis.

In huisje Passage en Cocoon krijgen de bewoners meer verantwoordelijkheden naar organisatie van het samenleven in huis en hun leven. Zij worden hierin door een wooncoach begeleid zoals eerder aangegeven vanuit de herstelvisie en patiënten empowerment maar met wel blijvende aandacht voor de ADL.

In huisje Casa Cosi zetten we (naast de aandachtspunten in voorgaande huisjes) in op een mogelijke doorgroei naar het wonen in een meer zelfstandig woonvorm. Verschillende vaardigheden worden geëvalueerd en verder getraind zoals koken, boodschappen doen, het opvolgen van externe afspraken, het onderhoud van de leefruimte, eigen kamer. Met bijzondere aandacht voor activiteiten naar buiten toe: werken, het opnemen van vrijwilligerswerk, ontspanningsactiviteiten organiseren en opnemen, cursussen volgen, …

Het dient wel gezegd dat het hier gaat over lange termijn processen binnen een specifiek rehabilitatie denkkader.

 

Wie kan bij ons terecht?

 

Onze zorg richt zich tot mensen met een chronische psychiatrische kwetsbaarheid en die ten gevolge daarvan het moeilijk hebben om zelfstandig te leven. De meeste bewoners hebben in het verleden al meerdere opnames gekend omwille van psychische problemen, het alleen wonen of begeleid wonen is al geprobeerd maar onvoldoende haalbaar gebleken. Op dat moment wordt gedacht aan een verblijf in het psychiatrisch verzorgingstehuis.

Onze bewoners hebben omwille van hun psychische moeilijkheden continue zorg en begeleiding nodig, die divers en individueel zeer verschillend kan zijn. Bij de ene bewoner kan de zorg zich situeren op het opvolgen van de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen), bij een andere bewoner ligt de nadruk meer op activering en opvolgen van de medicatie.

Wat alle bewoners op het PVT kenmerkt is dat ze een psychische kwetsbaarheid hebben en dat het alleen wonen of een meer zelfstandige vorm van wonen momenteel niet haalbaar is. 

We werken vanuit de herstelgerichte visie en patiënten empowerment, daar waar nodig is neemt begeleiding over, in overleg en samenspraak met de bewoner en het eventuele netwerk.

Als omwille van toename van leeftijd, de lichamelijke zorgbehoefte de bovenhand krijgt boven de psychiatrische noden, of het psychiatrisch beeld eerder op de achtergrond komt, zal in samenspraak met bewoner en familie een andere woonvorm gezocht worden.

 

Waaruit bestaat onze zorg? 

 

Elke bewoner krijgt een individuele wooncoach toegewezen die met hem of haar in kaart brengt wat goed lukt en wat moeilijker verloopt. Een individueel behandeltraject wordt vastgelegd, in samenspraak met de bewoner en het behandelteam, dit wordt gezamenlijk verder besproken tijdens de jaarlijkse teambespreking.

De wooncoach volgt de bewoner tijdens zijn of haar verblijf verder op voor zowel het begeleiden van de ADL, als het op zoek gaan naar een zinvolle daginvulling.  De familie wordt in de mate van het mogelijke, betrokken bij het hele woontraject.

Het aanbieden van structuur en presentie: aandacht voor een gezond dag-nachtritme, het opvolgen en toedienen van medicatie, signaalfunctie bij psychische crisis, het opvolgen van de lichamelijke gezondheid, bemiddelen bij spanningen en crisis, verbinding tussen bewoner en familie.

Elke bewoner heeft een eigen huisarts, PVT Kraaienberg werkt samen met twee huisartsen die wekelijks langs komen om de lichamelijke problemen te detecteren en behandelen.

De creatieve therapeut biedt tweemaal per week creatieve therapie aan, waar voornamelijk individueel wordt gewerkt. De PMT-therapeute begeleidt de bewegingstherapie: dit gaat van valpreventie tot fitness en zwemmen,  het aanbod is divers en probeert af te stemmen op de verschillende interesses en mogelijkheden van de bewoner.

De psychologe biedt een luisterend oor bij crisis of wanneer de bewoner het nodig heeft. De psychologe begeleidt mee de bewonersraad en de familieraad.

De maatschappelijk werkster volgt de administratieve en financiële situatie mee op, dit in functie van de mogelijkheden van de bewoner.

Wekelijks zijn gesprekken mogelijk met de psychiater. Samen met de teamcoördinator zorgen ze voor het opvolgen van het beleid.

Heel wat bewoners participeren aan externe activiteiten: zoals de activiteiten van Rhea georganiseerd door de Raster, de zorgboerderij, industrie… Wekelijks gaan ook meerdere activiteiten door in het PVT zelf zoals het ontmoetingscafé, PMT, creatieve therapie, zo bereiken we de minder mobiele bewoners, of bewoners die snel overprikkeld geraken.