×

Psychosezorg (Avicenna)

Doelgroep 

We bieden zorg aan volwassenen die lijden onder hun psychotische ervaringen/ kwetsbaarheid, inclusief diegenen die op latere leeftijd deze gevoeligheid ontwikkelen of een verslechtering ervaren van een al bestaande chronische aandoening. 

Het zorgmode dat we hanteren, draait om het erkennen van kwetsbaarheid van onze zorgvragers. We benaderen elk individu op een persoonlijke manier en onderzoeken de stresvolle situaties in hun leven. Onze doelstelling is het functioneren van de zorgvrager te verbeteren binnen een voor hem/haar zinvol leven. We zetten hiervoor in op een beter begrip en informatie rond het ziekteproces en ondersteunen een terugkeer naar de maatschappij. 

Het welzijn dat de zorgvrager ervaart, staat centraal waarbij de context niet uit het oog verloren wordt. 

Onze zorgeenheid beschikt over 29 bedden.

 

Behandeling  

We hebben drie verschillende behandelgroepen:

  • Anker-Steiger: Dit traject richt zich op observatie en behandeling. Na een inleidende en kennismakingsfase (ANKER), streven we naar een zo volledig mogelijk herstel (STEIGER) door middel van op maat gemaakte zorg.
  • Kade: Dit traject is gericht op langdurige zorg. Hier begeleiden we zorgvragers stapsgewijs naar herstel door middel van een toegankelijke en gefaseerde rehabilitatie die gericht is op activering en het behoud van vaardigheden.
  • Woontraining: Dit traject bereidt zorgvragers voor op het verblijf in het doorgangshuis Paso, als tussenstap naar beschut wonen of zelfstandig wonen. Voorafgaand aan het verblijf in Paso doorlopen zorgvragers een woontraining van enkele weken op de zorgeenheid.

 

 

Aanmelding en verloop van de opname 

De aanmelding gebeurt bij voorkeur door of op beslissing van een arts. 

Indien nodig plannen we zo snel mogelijk een intakegesprek om verwachtingen wederzijds af te stemmen. Indien gewenst, kan de intake ook plaatsvinden in aanwezigheid van naastbetrokkenen.

Na een observatieperiode van vier weken bespreekt het team samen met de zorgvrager de verdere stappen in de behandeling. Tijdens de behandeling staat de zorgvrager centraal, we betrekken ook graag de naasten bij dit proces.

Daarnaast houden we de behandelende huisarts en/of psychiater op de hoogte via opname– en ontslagrapporten.

Onze zorgeenheid staat bovendien permanent open voor overleg met het zorgnetwerk.

 

Nazorg

Er zijn verschillende manieren waarop we ondersteuning bieden na een ziekenhuisopname. 

Na ontslag uit het ziekenhuis kunnen we nazorg regelen via verschillende zorgpartners. Dit kan onder andere via een mobiel team dat aan huis komt, een regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), een privépsychiater of andere professionele hulpverleners en organisaties. 

Daghospitalisatie op afdeling Avicenna biedt zorgvragers de mogelijkheid om na een verblijf in het ziekenhuis stapsgewijs terug te keren naar huis. Gedurende enkele dagen per week, kunnen zorgvragers deelnemen aan het therapieprogramma. 

We werken samen met De Raster, een initiatief voor beschut wonen, en hebben een doorganshuis genaamd Paso. Paso biedt tijdelijke accomodatie aan mensen die de overgang maken naar zelfstandig wonen na een ziekenhuisopname.